Algemene voorwaarden

Januari 2020

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Chantal Tieleman-de Jonge handelend onder de naam: Mooi Bruidspaar –  Foto & Film.

Bij het boeken van een fotoshoot of bruidsreportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mooi Bruidspaar.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Bedrijfsgegevens 

Mooi Bruidspaar – Foto & Film
Wilhelminasingel 17
3135 JP Vlaardingen

06 412 821 43
chantal@mooibruidspaar.nl
www.mooibruidspaar.nl

KvK: 24451964
Btw: NL001572884B06

Bij boeking van een trouwreportage gaan jullie als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

1. Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven.

De prijzen genoemd in offertes zijn 2 weken geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Na akkoord op de offerte, ontvangt het bruidspaar een bevestiging waarin alle gemaakte (prijs)afspraken zijn opgenomen. Deze dient per ommegaande ondertekend geretourneerd te worden aan Mooi Bruidspaar. Het ondertekenen en accepteren van de offerte legt de overeenkomst tussen de klant en Mooi Bruidspaar vast. 

Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met een aanbetaling (mondeling genoemd of in de offerte vermeld) voor het reserveren van de trouwdatum. De datum voor bruidsfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte/bevestiging en het voldoen van de aanbetaling.

 

2. Wijzigingen van de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan tot 2 maanden voor de trouwdatum worden uitgebreid tegen de op dat moment geldende pakketprijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. 

 

3. Betalingsvoorwaarden

De aanbetaling volgt zodra de offerte is geaccordeerd. De factuur voor het resterende bedrag wordt uiterlijk 3 weken voor de bruiloft digitaal verstuurd via email. Het resterende bedrag dient uiterlijk 3 werkdagen voor de trouwdatum te zijn voldaan.

 

4. Annulering overeenkomst

Na het voldoen van de aanbetaling is de datum definitief bevestigd. Bij annulering na bevestiging en aanbetaling wordt standaard 50% van het resterende bedrag in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 1 maand tot de gekozen trouwdatum wordt 100% in rekening gebracht voor het gekozen pakket ter compensatie van de vrijgehouden dag. 

 

5. Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Mooi Bruidspaar stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Mooi Bruidspaar zal dus indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de trouwdag zo goed mogelijk vastleggen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

6. Overmacht

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

7. Uitlevering fotomateriaal

Mooi Bruidspaar zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie digitaal uitgeleverd in een gepersonaliseerde online gallery, welke alleen toegankelijk is voor het bruidspaar door middel van een wachtwoord en unieke code. 

De beeldselectie en bewerking van de foto’s wordt door Mooi Bruidspaar gekozen en uitgevoerd. De foto’s worden binnen 4-8 weken na de trouwdatum geleverd.

Ruwe bestanden worden niet uitgeleverd. Alle geselecteerde foto’s worden bewerkt en omgezet naar .jpg files.

Mooi Bruidspaar werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor drukwerk. Het is mogelijk dat het bruidspaar op zijn/haar beeldscherm, tv of ander medium de kleuren anders ervaart. Mooi Bruidspaar is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. 

De klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

 

8. Gebruik en publicatie door Mooi Bruidspaar

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door Mooi Bruidspaar gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website tenzij anders aangegeven.

 

9. Auteursrecht

 

Bewaren bestanden

Na uitlevering van de gehele reportage is de klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up en het bewaren van de foto’s. Foto’s worden minimaal 6 maanden bewaard vanaf het moment uitlevering van de reportage. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Mooi Bruidspaar te worden meegedeeld . Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Mooi Bruidspaar heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 

Disclaimer / Schade / overmacht

Mooi Bruidspaar is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Mooi Bruidspaar geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Mooi Bruidspaar.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Mooi Bruidspaar het contract ten allen tijde eenzijdig ontbinden.

 

Mooi Bruidspaar mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.